Børns data: Omsorg, overvågning og demokratiske frihedsrettigheder

Dette seminar sætter fokus på børn og unges data og demokratiske frihedsrettigheder. Indsamling af data via digitale platforme er et centralt tema i tiden og stiller nye krav til politisk regulering og etiske retningslinjer. Børn og unges data udgør af flere årsager et særligt perspektiv på denne sag.

Tilmeld dig seminaret her

Vi har i Danmark en lang tradition for at registrere og dokumentere børns trivsel og udvikling med henblik på at sikre deres sundhed og fremtidsmuligheder. Denne tradition er i flere tilfælde nedfældet i vores lovgivning og kan siges at være i det enkelte barns interesse. Men med omfanget af data og algoritmisk baserede beslutninger, som digitale platforme muliggør, kan det være nødvendigt at genbesøge dette udgangspunkt og diskutere, hvornår omsorg bliver til overvågning. Desuden er børn og unges medborgerskab modsætningsfyldt. På den ene side fastslår FNs børnekonvention, at børn og unge som demokratiske medborgere har de samme frihedsrettigheder som voksne medborgere. På den anden side varetages beslutninger vedrørende børns og unges liv (og data) ofte af voksne stedfortrædere. Det risikerer at skabe uklarheder om, det er børnenes eller de voksnes rettigheder, der tilgodeses. Hvad betyder det for spørgsmålet om samtykke, medinddragelse og børns demokratiske frihedsrettigheder? Endelig omfatter de teknologier der i øjeblikket vinder indpas i landets skoler, nye typer af forretningsmodeller, der bygger på dataindsamling og profilering. Dette indebærer nogle centrale problemstillinger i forhold til, hvordan offentlige institutioner nu og fremover skal håndtere og sikre børn og unges data i samarbejdet med eksterne partnere.

9:00 Kaffe og croissanter
9:30 Velkomst
9:45 Alice Bradbury University College London (UK):
The datafication of primary and early years education in England (English)
11:00 Poster sessions:
Studerende fra kommunikation og it præsenterer resultatet af forårets projektarbejde omkring data justice (Dansk/English)
12:00 Frokost
13:00 Jeremy Knox, University of Edinburgh (UK): Data citizenship: participation and agency in the datafied society (English)
14:30

Panel:

Jesper Rømer, Meebook
Signe Adler-Nissen, Det juridiske fakultet, Københavns Universitet

Maja Sonne Damkjær, Center for overvågningsforskning, Aarhus Universitet

Lars Arne Christensen, Det Konservative Folkeparti

Rolf Bjerre, Alternativet

Moderator: Sara Gruszow Bærentsen, Danske skoleelever

15:30 Tak for i dag

This seminar will focus on children and young people’s data and democratic rights. It includes internationals keynotes, a panel discussion and a poster session.

The debate in public media and research emphasize on the problematic implications and urgent need for political regulations and ethical guidelines tailored for digital platforms collection of data. Especially, collections of children and young people’s data are problematized within the present debate for several reasons.

One of the reasons comes along with Denmark’s long tradition for registration and documentation of children’s well-being and development to secure their health and future prospects. This tradition is mainly based on the Danish legislation in interest for the individual child. In relation to the growing algorithmic and data-driven decision-making it seems necessary to examine and discuss what the boundaries are between caring and surveillance.

Moreover, children and young people seem to have an ambiguous status as fellow citizens in the democratic society. On the one side, FN’s Convention on the Rights of the Child notes children and young people benefit from the same liberties as adult fellow citizens. On the other side, decisions about children and young people’s lives including data are handled by adult deputies, which make it unclear whether the youth’s liberties are actually those who are accommodated. What does this mean for children’s consent, involvement and democratic rights?

Finally, the growing number of integrated technologies in public schools include new types of business models based on data collection and profiling. This entails new types of issues in relation to how public institutions now and in the future handle and secure children and young people’s data in cooperation with external parties.