Aldring og alderdom i medierne og ældre menneskers mediebrug – Københavns Universitet

Forside > Kalender > Aldring og alderdom

Aldring og alderdom i medierne og ældre menneskers mediebrug

9.15  Velkomst

Christa Lykke Christensen, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

9.30 - 10.15  Researching portrayals of ageing in the 21st Century advertising media

Keynote, Dr. Virpi Ylänne, Senior Lecturer in Language and Communication, Cardiff University, Wales, UK (på engelsk)

Interest in the nature and the possible effects of media portrayals of older adults has been growing in recent years across the globe in communication and media studies, as well as in social and cultural gerontology. This research has demonstrated older people’s under-representation in the media at large. Media and advertising depictions about ageing and older age also continue to be somewhat limited in scope. In particular, what might be considered ‘positive’ portrayals can turn out to be more ambiguous in their constructions of older age than might at first appear to be the case. In this talk, I review recent research on representations of ageing in advertising from different parts of the world. I will then exemplify representations of ageing in the UK advertising context in more detail. Lastly, I will consider what challenges remain in the work on media representations of ageing and older age to scholarship in communication and ageing.

10.15 - 10.35  Repræsentationer af den aldrende kvinde i nyere tv-serier

Anne Jerslev, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU

Inden for de seneste år er ældre kvinder blevet mere synlige i mediebilledet: på film, på tv og i mode- og skønhedsreklamer. På baggrund af en diskussion af repræsentationen af den ældre kvinde som succesrig chef i tre nyere amerikanske tv-serier (Mozart in the Jungle, The Newsroom og The Good Wife), er det hensigten at komme med nogle svar på spørgsmålet, hvad det så er for en slags synlighed, disse serier sætter i scene. Jeg adresserer begreber som aldersløshed og at være alderssvarende og diskuterer, hvorvidt de tre karakterer kan siges at tilbyde alternative repræsentationer af den ældre kvinde eller snarere en ny form for alderisme.

10.35 - 10.55  Kaffepause

10.55 - 11.15  Succesfuld aldring og skrøbeligt medborgerskab

Maja Klausen, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU

”Silver surfers” - sådan betegnes ældre, kompetente mediebrugere både i den akademiske litteratur og i folkemunde. ”Silver surfer”-betegnelsen præsenteres i mit oplæg som en del af det neoliberale ”succesfuld aldring”-paradigme, der er blevet kritiseret af flere. Gennem kvalitative interviews med ældre, ikke-ressourcestærke enlige bosat i Sydhavnen, København, beskrives, hvordan disse ældre, der netop ikke falder ind i kategorien ”silver surfers”, oplever og vedligeholder deres hverdag og borgerpraksis i et medialiseret samfund. Oplægget spørger i den forbindelse, om det i samfundets øjne muligvis er lige så ugleset at mangle eller forsømme vedligehold af it-kompetencer i alderdommen, som det er at forsømme vedligehold af sin aldrende krop?

11.15 - 11.35  Imod en digital hverdagsdannelse: IKT-undervisningen af ældre

Christoffer Bagger Christensen, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU

Siden 2014 har langt størstedelen af kommunikationen imellem borgere og offentlige instanser i Danmark foregået digitalt. Dette har begribeligvis præsenteret en udfordring for en del af de ældre borgere, der kun har haft begrænset eller ingen omgang med computerteknologi og internettet. Denne præsentation fremlægger en etnografisk undersøgelse af to undervisningstilbud om IKT rettet imod ældre mennesker. Den afdækker, hvorledes disse tilbud ikke blot assisterer ældre med at leve op til de instrumentelle krav, som denne tvangsdigitalisering stiller til dem, men også hjælper dem med at beherske de nye teknologier til en lang række andre formål med udgangspunkt i de ældres egen hverdag og interesser.

11.40 - 12.30  Generationsblivande, narration och minne

Keynote, Göran Bolin, professor i medie- og kommunikationsvidenskab, Södertörns Högskola, Stockholm

Den generationsmässiga samhörigheten, baserad i gemensamma erfarenheter, är beroende av delade minnen och hågkomster. Dessa hågkomster har en kollektiv och narrativ dimension på så vis att de kontinuerligt bearbetas och förfinas i social interaktion över levnadsförloppet, och underhålls i specifika sociala situationer, till exempel i klassåterträffar, men även i mötet med diskursiva representationer av generationsberättelser i massmedier. Detta innebär att generationsidentiteten inte bara skapas i mötet mellan personer födda ungefär samtidigt och en social struktur, såsom beskrivet av Mannheim, utan också i mötet mellan sociala formationer och en symbolisk, narrativ struktur i en process av ”generationsblivande” (generationing). I presentationen kommer att diskuteras detta generationsblivande mot bakgrund av fokusgruppintervjuer med estniska och svenska generationskohorter, och hur det kollektiva minnesarbetet aktiveras i fokusgruppsituationen, hur minne narrativiseras över levnadsförloppet genom social interaktion, samt hur ”prostetiska minnen” formas i relation till specifika, individuella erfarenheter.

12.30 - 13.15  Frokost

13.15 - 13.35  Nostalgi som sundhedsfremme?

Christa Lykke Christensen, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU

Mange ældre mennesker har reolen fuld af gamle danske film og tv-serier – såsom Morten Korch film og serier som Huset på Christianshavn og Matador. Også på mange plejehjem udgør sådanne film en væsentlig del af det repertoire, beboerne oplever som baggrundstapet i opholdsrum og ved fælles arrangementer. Mit oplæg vil på baggrund af en interviewundersøgelse med plejehjemspersonale diskutere overvejelser om ældre menneskers sundhed og livskvalitet i relation til anvendelsen af gamle film og tv-serier. Oplægget vil overveje evt. sundhedspotentialer i medie-minder og nostalgi samt diskutere de implikationer for vores forestillinger om ældre og alderdom, der knytter sig hertil.

13.35 - 13.55  ’The Florals’: Sherlock fans over 50 år

Line Nybro Petersen, Institut for kulturvidenskaber. Medievidenskab, Syddansk Universitet, Odense

Denne præsentation undersøger, hvilke betydninger der knytter sig til at være fan af tv-serien Sherlock (2010-2017) som voksen og hvordan disse betydninger spiller ind i forhold til fans’ subjektive alder. Igennem interviews med ni Sherlock fans over 50 år fra New Zealand, USA, Canada, UK, Tyskland og Holland undersøger jeg, hvordan disse fans forhandler forestillingerne om deres subjektive alder og hvordan affordances på sociale medier (Twitter og Tumblr) og fan-praksisser bidrager til at forme disse forestillinger. I min analyse kombinerer jeg medialiseringsteori med kulturgerontologi for at belyse denne problemstilling.                                        

13.55 - 14.15  Kaffepause

14.15 - 14.35  Mediernes materialitet og oplevelsen af at blive gammel

Cecilie Givskov, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU

Med udgangspunkt i observationer og livshistoriske interviews med 22 74-89-årige kvinder, analyserer jeg hvordan mediernes materialitet er del af oplevelsen af at ældes. Medieteknologier – som telefonen, radioapparatet og computeren - træder frem fra baggrundseksistensen i hverdagslivet og sættes i forbindelse med kroppens forfald og med en alderdom uden for den kulturelle mainstream. På den baggrund argumenterer jeg for at mediernes materialitet er blevet en integreret del af oplevelsen af at blive gammel i den medialiserede kultur.

14.35 - 15.20  Medieforskerne hater ikke lenger gamle mennesker

Keynote, Trine Syvertsen, professor, Institut for medier og kommunikation, Universitetet i Oslo

I 2010 skrev Trine Syvertsen kommentarartikkelen ‘Medieforskerne hater gamle mennesker’ der hun argumenterte for at verken mediene eller medieforskningen ga eldre nok oppmerksomhet. Siden da er mye skjedd i forskningen, og målsettingen om den mediekompetente alderdom star høyt på politikernes dagsorden. I foredraget understreker Syvertsen viktigheten av forskning på eldre og medier, og argumenterer for at eldre i like stor grad som yngre har rett til å definere sitt forhold til massemedier og digitale medier. Med utgangspunkt i boka Media Resistance: Protest, Dislike, Abstention (Palgrave 2017), argumenterer hun for at eldre i like stor grad som yngre har rett til å yte mediemotstand uten å bli sett på som marginaliserte og stakkarslige.

15.20  Afrunding

Seminaret er tilrettelagt af forskergruppen Aldring og alderdom i medierne og ældre menneskers mediebrug, finansieret af Velux Fonden og Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU.

Alle er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig.