Tv-programmer med ældre som målgruppe – Københavns Universitet

Aldring og alderdom i medierne og ældre menneskers mediebrug

Tv-programmer med ældre som målgruppe

v. projektleder Line Nybro Petersen

Projektet rummer både et produktionsperspektiv og et repræsentationsperspektiv. Gennem programfladeanalyser og produktionsstudier vil jeg undersøge, hvordan tv-produktionsprocesser bidrager til at vedligeholde og forandre de forestillinger og praksisser om aldring og alderdom, som cirkuleres på tv-kanalen TV2 Charlie. Desuden gennemføres tekstanalyser af udvalgte programmer fra netop TV2 Charlie med henblik på at skabe klarhed over, hvilke repræsentationer af aldring og alderdom, der optræder i programmerne, samt hvordan der tales om og til ældre mennesker.

Når det er TV2 Charlie, der gøres til genstand for analyse, er det fordi, tv-kanalen (og dens succes) er med til at understrege nogle af de samfundsmæssige forandringer, som forestillinger om alderdom undergår i disse år. Med TV2 Charlie understreges det, at en aldrende befolkningsgruppe i dag betragtes af medierne som en specifik (og attraktiv) målgruppe (Søndergaard 2004). TV2 Charlie er imidlertid også med til at understrege den dobbelthed, der eksisterer i vores samtid. Idet kanalen henvender sig til et ældre publikum, kolporteres samtidig en forestilling om, at der er tale om en homogen gruppe med ens tv-præferencer. På samme tid befordrer kanalen måske et brud med traditionelle forestillinger om aldring og understøtter, at denne livsfase i stigende grad individualiseres i medierne. TV2 Charlie startede 1. oktober 2004 og har på otte år formået at tiltrække solide publikumsandele. Næsten en kvart million danskere over 50 år så med, da kanalen i begyndelsen af 2012 havde premiere på Jarls Quizshow. Også andre programmer har opnået stor popularitet, såsom satireprogrammet Stygge Ulf med Ulf Pilgaard, Spørg Charlie, Top Charlie og Talkshowet Meyerheim. Dette delprojekt vil undersøge disse programmer, som produceres af henholdsvis produktionsselskaberne Eyeworks og MondayMedia.

Det teoretiske afsæt tages i medialiseringsteori (Hjarvard 2008, 2008a; Lundby 2009). Medieteorien belyser produktionsprocessers betydning for mediernes virkemåder, og sociologisk teori bidrager til at forstå disse processer i en moderne samfundsmæssig kontekst, mens kulturgerontologien vil bidrage til at nuancere analysernes forståelser af begreber som aldring og ældre mennesker. Delprojektet søger således igennem empiriske studier at belyse, hvordan repræsentationer af ældre etableres og forhandles i et samspil mellem redaktionen, de medvirkende, eksisterende kulturelle forestillinger (Rørbye 1995), programmets genre og kanalens profil og dermed forstås medielogik som et udtryk for en specifik produktionspraksis.

Projektet søger således at forankre medielogik-begrebet i en konkret empirisk produktionskontekst. Igennem tre analyser, produktions-, tekst- og programfladeanalyse, skal det belyses, om og hvordan tv-mediet bidrager til konstruktionen af forestillinger om aldring og alderdom. Projektet analyserer de programpolitiske overvejelser, der ligger til grund for en øget målretning af tv-programmer til ældre, og de medielogikker der guider produktionen af disse programmer og programmernes repræsentationer af ældre og aldring.

Tekstanalyser gennemføres på de samme programmer, som inkluderes i produktionsstudiet. De har til hensigt at undersøge hvilket ældrebillede, der repræsenteres i disse programmer. Tekstanalyserne vil primært fokusere på programmernes tematikker og narrative virkemidler, men også inkludere overvejelser om genre, format og programmernes tv-historiske arv.