Sundhed og nye medier – Københavns Universitet

Aldring og alderdom i medierne og ældre menneskers mediebrug 

Medier, sundhed og aldring

v. Projektleder Christa Lykke Christensen

Sundhed står højt såvel på den politiske dagsorden som i befolkningens bevidsthed, ligesom den er et centralt aspekt ved moderne livsstil og det medieforbrug, der knytter sig hertil. Hvor begrebet ’livsstilsfaktorer’ i relation til sundhed tidligere primært blev brugt om ryge-, drikke- og motionsvaner, er der i dag tale om en langt bredere brug af begrebet sund livsstil. Den sundhedsekspertise, der optræder i nutidens medier, opererer således med begreberne livsstil og sundhed på en måde, der konvergerer med opfattelser af, hvad social identitet i det hele taget er. Nutidens sundhedsekspertise er fx ofte ligeså optaget af at retlede og justere på vores krop og sjæl som på den mad, vi spiser og den måde, vi indretter bolig og familieliv på. En sådan forståelse af sundhed som helse og wellness leverer medierne daglige eksempler på i fremstillingen af sundhed som sundhedsfremme og som et livsstilsanliggende, der først og fremmest afhænger af individuelle valg og beslutninger om at ville sundheden.

Dette delprojekt skal belyse, hvad ældre mennesker med forskellige økonomiske og sociale ressourcer forbinder med sundhed. Drejer sundhed sig for ældre mennesker om fremme af sunde livsstilsvalg, om ’det gode liv’, eller er forestillinger om sundhed snarere et spørgsmål om fravær af sygdom? Hvordan ser en sund alderdom ud, set fra de ældres synspunkt, og hvilken rolle spiller medierne for deres viden om sundhed og bestræbelser på at skabe et godt og meningsfyldt liv som aldrende?

Projektet skal undersøge, hvordan ældre mennesker oplever og bruger diverse mediers tilbud om information om og monitorering af egen sundhed, såsom magasiner, patientforeningers informationsmateriale, internetsider som Netdoktor.dk og Ældresagen.dk samt diverse apps til mobiltelefonen med henblik på monitorering af egen sundhed.

Undersøgelsen vil blive gennemført på basis af en række kvalitative interviews med ældre mennesker og vil som overordnet mål have analyse af mediernes specifikke rolle i forhold til ældre menneskers mulighed for at skabe en god alderdom. Projektet vil dermed bidrage til diskussionen af, hvad sundhed i alderdommen er og danne grundlag for en vurdering af, om de mange mediemuligheder for at søge information om sundhed og monitorere den individuelle krop bidrager til en forøgelse af ældre menneskers sundhed og livskvalitet.