Aldring og alderdom i medierne og ældre menneskers mediebrug – Københavns Universitet

Aldring og alderdom i medierne og ældre menneskers mediebrug

Projektet beskæftiger sig med repræsentation af aldring og alderdom i medierne og med mediers betydning i ældre menneskers hverdagsliv.

Der er tale om en undersøgelse af mediernes fremstillinger af og forestillinger om aldring og ældre mennesker på den ene side, og af hvordan ældre mennesker på den anden side opfatter og ’forhandler’ disse forestillinger. Undersøgelsen vil belyse ældre menneskers mediebrug og hvorvidt ældres mediepraksis er med til at skabe, vedligeholde og måske ændre traditionelle opfattelser af aldring og alderdom.

Forskningsprojektet realiseres i tæt samarbejde mellem medieforskere og kulturgerontologer.

Det empiriske grundlag for analyse udgøres af tv- og radioprogrammer, ugeblade og magasiner, web-sider, sociale og mobile medier samt systematisk indsamlede data bestående af hverdagserfaringer med medier blandt friske og svækkede, velhavende og mindrebemidlede ældre. Materialet tilvejebringes og analyseres med brug af kvalitative forskningsmetoder som produktions- og programanalyse, tekstanalyse, deltagerobservation, enkelt- og fokusgruppeinterviews.

Formålet er at skabe nuanceret viden om medier som sociale og kulturelle ressourcer i ældre menneskers tilværelse og øge vores viden om aldring og alderdom ved at identificere forestillinger i medierne om, hvad det vil sige at blive og være gammel.

Forskningsspørgsmål

Projektets problemformulering består af to overordnede forskningsspørgsmål, der er rettet mod at studere problemfeltet gennem et dobbelt perspektiv – mediernes repræsentationer og ældres hverdagserfaringer:

• Hvordan repræsenteres aldring og alderdom i medierne i dag?

Dette studeres med fokus på bl.a. tv- og radioprogrammer målrettet ældre seere, samt magasiner og ugeblades forestillinger om aldring og alderdom.

Hvordan bruger og opfatter ældre mennesker forskellige medier, såvel traditionelle massemedier som nye digitale, sociale og mobile medier?

Dette studeres med fokus på bl.a. ældres brug af ugeblade, Facebook, sundhedssider på internettet, tv- og radioprogrammer målrettet ældre, mobiltelefon og pc.

Overordnet er det hensigten med undersøgelsen af ældre menneskers hverdagserfaringer med medier at bidrage til at synliggøre nutidige forandringsprocesser knyttet til opfattelser af aldring og alderdom og dermed skabe et kvalificeret grundlag for at forstå fremtidige forandringer.