Christoffer Bagger Christensens – Københavns Universitet

IT-uddannelse for ældre: Perspektiver på undervisere 

Projektansvarlig: Christoffer Bagger

Pr. 2015 er 80% af kommunikationen imellem danske borgere og offentlige instanser overgået til at være digital. Det har vist sig at være et problem for en stor gruppe af primært ældre danskere, som ikke havde IT som en integreret del af deres daglige liv.

Dette projekt arbejder ud fra observationen om, at mere brugervenligt it-udstyr og hjemmesider rettet mod ældre ikke kan stå alene for at få flere ældre til at blive trygge ved IT. Andre tiltag til at motivere og understøtte de ældre er påkrævede (se Forsberg et al 2013).
I Danmark tilbydes IT-kurser og tjenester med det formål at hjælpe ældre med at lære om og betjene deres digitale liv. Til trods for dette er der blevet givet meget lidt akademisk opmærksomhed til disse kursers indhold og til de mennesker, der underviser på disse kurser.

Mange ældre mennesker søger ofte hjælp og vejledning hos andre med henblik på at hjælpe dem med deres brug af IT (Se O’Brien et al 2012; Siren og Knudsen 2014). Mens nogle ældre mennesker introduceres til IT og computer igennem deres nære netværk (se Forsberg et al 2013), vil andre være mere tøvende med at opsøge den nære families hjælp, eksempelvis af frygt for nedladende behandling (e.g. Skov 2015) eller af andre grunde søge hjælp uden for det nære netværk.
Spørgsmålet om, hvad disse tjenester indeholder og tilbyder, er yderst vigtigt at få belyst.

I dette projekt er målet at observere en række IT-kurser målrettet ældre og at udføre kvalitative interviews med kursernes undervisere. Målet er af at afdække, hvorledes disse kurser rent praktisk udfolder sig, og hvilke principper der måtte ligge til grund for deres udformning. Tilgangen vil være en kombination af semi-strukturerede kvalitative interviews (Kvale 1994) med kursernes undervisere, suppleret med kursus-observationer.
Det teoretiske grundlag vil bygge på en kombination af geragogik (Findsen og Formosa 2011), en tilgang til at undervise ældre mennesker, samt litteratur om vigtigheden af koncepter som “digital literacy” (Buckingham 2006) og digital dannelse (Brøndum Petersen et al 2015) i en mere og mere digital verden.
De sidstnævnte koncepter er mestendels fokuserede på børn, yngre mennesker og disses forældre, imens ældre mennesker for det meste ikke nævnes.
Samlingen af disse felter vil blive brugt som grundlag for at konstruere et generelt ideal for digital uddannelse, ud fra hvilket feltstudierne af de ældre kursister vil blive analyserede.

Litteratur:
Brøndum Petersen, Jacob, Claus Petersen, and Anders Skov, eds. 2015. Sociale Medier, Sociale Dilemmaer. København: Frydenlund.
Buckingham, David. 2006. “Defining Digital Literacy What Do Young People Need to Know about Digital Media?” Digital Kompetanse 1 (4): 263–76.
Findsen, Brian, and Marvin Formosa. 2011. Lifelong Learning in Later Life A Handbook on Older Adult Learning. International Issues in Adult Education 7. SensePublishers.
Forsberg, Liv, Lene Wendelboe, Claus Müller, and Marie Paldam Folker. 2013. “Senior Online: Det Digitale Danmark Set Med 65+ Øjne.” København: Teknologisk Institut: Center for Arbejdsliv.
O’Brien, Marita A., Wendy A. Rogers, and Arthur D. Fisk. 2012. “Understanding Age and Technology Experience Differences in Use of Prior Knowledge for Everyday Technology Interactions.” ACM Transactions on Accessible Computing 4 (2).
Kvale, Steinar. 1994. Interview: En Introduktion Til Det Kvalitative Forskningsinterview. København: Hans Reitzels Forlag.
Skov, Kathrina Aaen. 2015. “Det Kan Du Ikke Finde Ud Af, Mormor.” Copenhagen: University of Copenhagen.